Image

TIC Highlight / บทความวิชาการคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเเละสอดคล้องกับ ระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จึงจัดตั้งคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF
-ดาวน์โหลดที่นี่?ฉบับภาษาไทย
-ดาวน์โหลดที่นี่?ฉบับภาษาอังกฤษ


รวมบทความวิชาการ
1.***บทความวิชาการ***มาตรการช่วยเหลือด้านการคืนอากรตามมาตรา 29 สำหรับผู้ประกอบการในช่วงผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 โดยนางสาววาสนา สิทธิยานันท์
2.***บทความวิชาการ***เรื่อง บุหรี่ ไฟฟ้า สินค้าต้องห้าม กับงานป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร โดยนางสาวนัยรัตน์?พงศ์ศักดินนท์

Image

'เปิดกว้าง สร้างความเข้าใจ ไขปัญหาสิทธิประโยชน์'

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax Incentive Clinic) พร้อมให้บริการรูปแบบใหม่แล้ว โดยมีบริการรับยื่นเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดังนี้

1. รายงานชี้แจงและคำร้องขอต่างๆ
2. รายงานประจำงวด เขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน
3. หนังสือขอขยายระยะเวลาเก็บของในเขตปลอดอากร
4. ชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก และการต่ออายุบัตรภาษี
5. ชุดคำขอรับใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบการเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ ยังสามารถทำการนัดหมายขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆ ล่วงหน้าได้ 

แผนที่ของคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ด้านหลังโรงอาหารกรมศุลกากร)


Image

ขั้นตอนการให้บริการ 'คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร'

รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการฉบับเต็ม => ที่นี่

คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร => ที่นี่

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เปิดกว้าง สร้างความเข้าใจ ไขทุกปัญหา

สอบถามปัญหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร/แจ้งปัญหาและร้องเรียน

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

โดยกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมศุลกากร

โทรศัพท์ :
0 2667 7000 ต่อ 5179
Email: taxinclinic@gmail.com
×

ประกาศกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร


งดการให้บริการคลีนิคสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นการชั่วคราว


ดูรายละเอียดประกาศ